รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940039
ชื่อโครงการ : แนวทางพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์
  Approaches to Development of Law and Measures for Disposal of Properties of Human Trafficking Organized Crimes
หัวหน้าโครงการ : วีระพงษ์ บุญโญภาส : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วีระพงษ์ บุญโญภาส
หัวหน้าโครงการ
สุพัตรา แผนวิชิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการดำเนินมาตรการด้านทรัพย์สิน ทั้งกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ

2) เพื่อศึกษากลไกในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะมาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรม

3) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรคด้านการบังคับใช้มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์ การบูรณาการการทำงาน ความร่วมมือและการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายและกำหนดมาตรการทั้งภายในประเทศและมาตรการระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

5) เพื่อศึกษาแนวทางบูรณาการกฎหมายและเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายทั้งด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการดำเนินคดีและการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและเหยื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการนำตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้บงการมาลงโทษ และสามารถสกัดกั้นและทำลายทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรม ส่งผลให้การกระทำความผิดลดลง

สถิติการเปิดชม : 1,434 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 63 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400