รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940040
ชื่อโครงการ : ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมการดำเนินคดีอาญาการค้ามนุษย์
  Problem and Treat in Criminal Justice for Prosecution of Trafficking in Persons
หัวหน้าโครงการ : กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
หัวหน้าโครงการ
วรธัช วิชชุวาณิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินคดีอาญาการค้ามนุษย์ของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติของกระบวน การยุติธรรมในการดำเนินคดีอาญาการค้ามนุษย์

3. เพื่อศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเรื่องการค้ามนุษย์ให้ดีขึ้น

สถิติการเปิดชม : 1,536 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 87 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400