รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940044
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
  The Anti-Trafficking in Persons according to Thai Law through a Comparative Analysis with Foreign Laws
หัวหน้าโครงการ : นัยนา เกิดวิชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นัยนา เกิดวิชัย
หัวหน้าโครงการ
สุทธวรรณ สุพรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิพร โกวิท
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัชชกร แสงทองดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนิกา แสงทองดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย สุกใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปัญหาการบังคับใช้และจุดอ่อนข้อบกพร่องของกฎหมาย 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา เมียนมาร์ มาเลเซีย เวียดนามและเกาหลีใต้ รวมทั้งประสบการณ์แนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศดังกล่าว 3. เพื่อศึกษาทางเลือกหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ ระเบียบและกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 1,509 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 65 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400