รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940049
ชื่อโครงการ : ปัญหา อุปสรรคด้านความร่วมมือขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์
  Cooperation problems of criminal justice organization in managing human trafficking problems
หัวหน้าโครงการ : ปิยะพร ตันณีกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยะพร ตันณีกุล
หัวหน้าโครงการ
นัทธี จิตสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบของกระบวนการยุติธรรมและบทบาทหน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

2. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคขององค์กร ที่มีผลต่อความร่วมมือระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

3. เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ความร่วมมือระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

สถิติการเปิดชม : 1,455 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 58 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400