รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940051
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลไกการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงประโยชน์ทางเพศ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
ทีมวิจัย :
ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
เดือน วงษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐกานต์ โนรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลไกการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงบริเวณชายแดนไทย – พม่า และ ชายแดนไทย – ลาว ทั้งการคุ้มครองทางกฎหมาย และการคุ้มครองทางกายจิตสังคม

2) เพื่อนำเสนอการพัฒนากลไกที่ป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

สถิติการเปิดชม : 1,374 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 48 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400