รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950003
ชื่อโครงการ : การศึกษาการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House
 
หัวหน้าโครงการ : เสมอ ถาน้อย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เสมอ ถาน้อย
หัวหน้าโครงการ
ศิริวัลย์ ยุทธวา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิมลวรรณ ไทยโกษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาวิตรี พิมผาสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรเชษฐ์ หนูเผือก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรพล เลาหเสรีกุล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนความสำเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัยของ Innovative House ร่วมกับผู้ประกอบการต้นแบบทั้ง 3 บริษัท

2. เพื่อขยายผลการเรียนรู้จากความสำเร็จของ Innovative House แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME ที่มีพันธกิจ หรือ ความต้องการใกล้เคียงกัน

3. เพื่อออกแบบแนวทางการดำเนินงานของ Innovative House ในอนาคต จากฐานความสำเร็จในปัจจุบัน ร่วมกับการเรียนรู้การทำงานจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกัน

สถิติการเปิดชม : 1,643 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 395 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400