โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950052
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการเป็นท่าเรือสำราญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันของไทย
  Model Development of Cruise Home Port for Cruise Tourism Extension in Andaman Tourism Cluster of Thailand
หัวหน้าโครงการ : อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
ทีมวิจัย :
ราณี อิสิชัยกุล
หัวหน้าโครงการย่อย
อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หัวหน้าโครงการ
ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อโณทัย งามวิชัยกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รชพร จันทร์สว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรีรัตน์ อินทรจำนงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารัญ บุญชัย
ที่ปรึกษา
จุมพล ชฎาวัฒน์
ที่ปรึกษา
วัฒนา โชคสุวรรณ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบทศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของการเป็นท่าเรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันของไทย

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของการเป็นท่าเรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันของไทย

3. เพื่อนำเสนอรูปแบบการเป็นท่าเรือสำราญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันของไทย

สถิติการเปิดชม : 508 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (154 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 203 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th