โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950058
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต
  Promoting Tourism of Creative Local Food in Phuket
หัวหน้าโครงการ : พัชรี ตั้งตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
หัวหน้าโครงการย่อย
กรุณา วงษ์กระจ่าง
หัวหน้าโครงการย่อย
ณรงค์ สมพงษ์
หัวหน้าโครงการย่อย
พัชรี ตั้งตระกูล
หัวหน้าโครงการ
ณัฐพล รำไพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมิตรา บุญบำรุง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลัดดา วัฒนศิริธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
นภาวดี โรจนธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วารุณี วารัญญานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรช กระแสอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นสำหรับการเป็นเมือง Creative City ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมือง Creative City ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต

4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการสื่อสารภาพลักษณ์การเป็นเมือง Creative City ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต

5. เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

สถิติการเปิดชม : 2,423 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,346 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th