โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950060
ชื่อโครงการ : การศึกษาการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร
  The Study of using Solar-Powered Boat for Developing Waterway Tourism in Bangkok
หัวหน้าโครงการ : ยอดชาย เตียเปิ้น
ทีมวิจัย :
เกวลิน มะลิ
หัวหน้าโครงการย่อย
ยอดชาย เตียเปิ้น
หัวหน้าโครงการ
ศิวกร สุขประเสริฐชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกพร เพียรประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาธิต พงษ์ดวง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรยศ ละม้ายศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรษา ตันติยะวงศ์ษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทวรัตน์ นันทะวงค์
ที่ปรึกษา
สุพิทย์ อำนวย
ที่ปรึกษา
สุธีร์ สุภาพร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเรือพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำโดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์ในกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานครโดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์

สถิติการเปิดชม : 438 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (155 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 207 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th