รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5950124
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์และวิถีของท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบ: นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
  Development of tourism potential in local identity and livelihood along Lake Basin: Nakornsri-Thammarat, Pattalung, and Songkhla
หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ จุสปาโล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
หัวหน้าโครงการย่อย
กนกวรรณ วัตกินส์
หัวหน้าโครงการย่อย
ชัยรัตน์ จุสปาโล
หัวหน้าโครงการ
สวย หลักเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรกมล ซุ้นสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรัชญากรณ์ ไชยคช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิฑูรย์ ทองฉิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วงศกร มีสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริลักษณ์ ทองพูน
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัวยัญ สุวรรณมณี
ที่ปรึกษา
สานิตย์ ซ้ายขวัญ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสภาพของพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 1,858 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,025 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400