โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59A0008
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้และนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคม (Social entrepreneurship and social innovation) สำหรับพื้นที่ชายแดน (ระยะที่ 2)
 
หัวหน้าโครงการ : ดรุณี วัฒนศิริเวช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ดรุณี วัฒนศิริเวช
หัวหน้าโครงการ
ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปฐมพงศ์ มโนหาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริพร วัชชวัลคุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศ สันตสมบัติ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : ๖.๑.เพื่อพัฒนาระบบวิจัยและสนับสนุนการสร้างความรู้ด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคมโดยพัฒนาต่อยอดในระยะแรกที่ร่วมมือกับส่วนบริการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก

๖.๒.เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยที่ทำงานด้านการจัดการชายแดนคนบนพื้นที่สูง การจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากร

๖.๓.เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

๖.๔ เพื่อสร้างข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายทั้งในรูปแบบของนโยบายหรือนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นรูปธรรม

สถิติการเปิดชม : 942 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 114 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th