โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59A0017
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน
  Spatial Potential Assessment for Constructing Local Small Reservoirs, Nan Province
หัวหน้าโครงการ : ถาวร อ่อนประไพ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ถาวร อ่อนประไพ
หัวหน้าโครงการ
กฤษฎา แก่นมณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายบัว เข็มเพ็ชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : (1)เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาพรวมแหล่งน้ำ วิเคราะห์ประเภทแหล่งน้ำ และจัดทำบัญชีรายละเอียดฐานข้อมูลแหล่งน้ำในปัจจุบัน (A) และความต้องการแหล่งน้ำเพิ่ม (B) ของแต่ละท้องถิ่น 99 ตำบล ใน 15 อำเภอ ของจังหวัดน่าน ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำที่ต้องการเพิ่ม (B) ของแต่ละท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่และความเหมาะสมของลักษณะสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิสัณฐาน ภูมิอากาศ ระบบนิเวศน์ อุทกวิทยา ลักษณะลุ่มน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่า เพื่อเป็นข้อมูลในด้านความพร้อมและทรัพยากรต้นทุนในการพัฒนา “แหล่งน้ำขนาดเล็ก” ของท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

(3) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในเชิงนโยบายด้านความคุ้มค่าคุ้มทุนเชิงเศรษฐศาสตร์จากการพัฒนา “แหล่งน้ำขนาดเล็ก” ที่จะมีผลต่อการฟื้นคืนพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านภายในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในมุมมองของพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ พื้นที่สูญเสียประโยชน์ ตลอดจนความเป็นไปได้และจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่จะได้รับการฟื้นฟูกลับคืนของชุมชนและท้องถิ่นจากการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ

(4) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบสารสนเทศแหล่งน้ำของท้องถิ่นแบบออนไลน์เพื่อแสดงผลและเรียกใช้ข้อมูลแหล่งน้ำแบบง่าย รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดน่านมีข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำแผนฯ และการนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามความเหมาะสมของบริบทท้องถิ่นต่อไป

(5) เพื่อวิจัยกระบวนการและกลไกการทำงานในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ของผลกระทบในเชิงสังคม/ชุมชน และด้านทรัพยากรป่าไม้ จากการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบสารสนเทศแหล่งน้ำของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและท้องถิ่น เพื่อความเข้าใจแนวทางและปัญหาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเชิงขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นได้ต่อไป
สถิติการเปิดชม : 510 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 49 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th