โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59A0018
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน
  Analysis of Spatial and Community Potential at Sub-watershed Level for Land Use Zoning Based on Socio-Agro Ecological Context, Nan Province
หัวหน้าโครงการ : ถาวร อ่อนประไพ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ถาวร อ่อนประไพ
หัวหน้าโครงการ
สายบัว เข็มเพ็ชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพจน์ ดีอิ่นคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน บริบทของท้องถิ่น ปัญหาข้อจำกัด ระบบการผลิต เศรษฐกิจ-สังคม การจัดการของชุมชน ความสามารถของเกษตรกร และการตลาด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางเลือกการเกษตรที่นอกเหนือจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือ อาชีพต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่น

(2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน สำหรับกำหนดแนวทางการใช้พื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสมในอนาคต ในด้านการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทางเกษตร และ/หรืออาชีพอื่น ๆ การจัดการระบบทรัพยากรน้ำ และการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ภูเขาหัวโล้น) อย่างยั่งยืน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ สภาพเกษตรนิเวศน์ ลักษณะเชิงนิเวศน์ของลุ่มน้ำย่อยในระดับท้องถิ่นและบริบทของพื้นที่ โดยใช้หลัก “การกำหนดเขตตามบริบทสังคม-เกษตรนิเวศน์” (Socio-Agro Ecological Zoning)

(3) เพื่อวิจัยขั้นตอน กระบวนการ ปัจจัยเสริม ปัญหาข้อจำกัด อุปสรรค ความเชื่อมโยง และผลกระทบของ (1) การจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ภูเขาหัวโล้น) (2) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนสำหรับอาชีพทางเลือกทางเกษตรและอาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะสม และ (3) การพัฒนาระบบทรัพยากรน้ำของชุมชน

(4) เพื่อสรุปบทเรียนและถอดผลการเรียนรู้ของกระบวนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ภูเขาหัวโล้น) ในระดับท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อความเข้าใจแนวทาง กระบวนการ และปัญหา ให้เป็นรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ ที่มีปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในลักษณะเดียวกัน

(5) เพื่อสื่อสารองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ภูเขาหัวโล้น) ต่อสาธารณะ และนำเสนอวิธีการและกระบวนการแก้ไขปัญหาฯ ต่อหน่วยงานในระดับจังหวัดและส่วนกลางที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในระดับจังหวัดเพื่อการขยายผลสำหรับพื้นที่จำนวนมากในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 351 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 65 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th