โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59A0024
ชื่อโครงการ : การจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)
  Cultural Mapping for Supporting Chiang Mai Creative City Network of UNESCO (Crafts and Folk Art)
หัวหน้าโครงการ : อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
หัวหน้าโครงการ
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิธวัช ศรีสมุดคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกรัฐ บุญเชียง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพรรณ ไกรฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐาปนีย์ เครือระยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมต้นแบบของประเทศไทย(Cultural app)โดยใช้เครื่องมือ Application ต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูล

2.เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ โดยเป็นเยาวชนและจิตอาสาผู้มีความสามารถในการเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรม

3.เพื่อสร้างการทำงานร่วมกัน อย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม

4.เพื่อสร้างแนวทางการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งยังต้องมีการดำเนินการเรื่องฐานข้อมูลอย่างเร่งด่วน

5.เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) ที่จะนำไปสู่การเกิดแผนพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมร่วมกับภาคีภาคธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 577 ครั้ง
ชุดโครงการ : มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th