โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010005
ชื่อโครงการ : พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
  Political Dynamics of Electoral Politics and Democracy in ASEAN: A Comparative Case Studies of Malaysia, Indonesia and the Philippines
หัวหน้าโครงการ : ประจักษ์ ก้องกีรติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประจักษ์ ก้องกีรติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 9 ม.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง (electoral politics) ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ในยุคสมัยปัจจุบัน

2. เพื่อถอดบทเรียนจากการศึกษาเปรียบเทียบการเมืองเรื่องการเลือกตั้งในทั้ง 3 ประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทยในอาเซียน ทั้งมิติที่ก้าวหน้าและ/หรือถอยหลัง เพื่อนำมาเป็นบทเรียนให้กับสังคมไทยในการสร้างกระบวนการและสถาบันเลือกตั้งที่มีคุณภาพ รวมทั้งประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 996 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 151 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th