รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010012
ชื่อโครงการ : พินิจภาพสะท้อนที่หลากหลายในต้นฉบับตัวเขียน ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’
  Searching for Reflexive Multiple Portraits on the ‘Syair Sultan Maulana’ Manuscript Searching for Reflexive Multiple Portraits on the ‘Syair Sultan Maulana’ Manuscript
หัวหน้าโครงการ : รัตติยา สาและ
ทีมวิจัย :
รัตติยา สาและ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’

2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่สะท้อนผ่านตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’

3. เพื่อเปรียบเทียบมุมมองด้านมลายูและไทยในเรื่องศึกถลางจากตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลา นา’และเอกสารประวัติศาสตร์ของมลายูและไทยที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องภาพลักษณ์ในอดีตและมุมมองด้านมลายูและไทยในเรื่องศึกถลางที่ได้มาจากการศึกษาตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’ และเอกสารประวัติศาสตร์ของมลายูและไทยที่เกี่ยวข้องสู่สังคมพหุวัฒนธรรมไทยปัจจุบันโดยรวม

สถิติการเปิดชม : 564 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400