โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010012
ชื่อโครงการ : พินิจภาพสะท้อนที่หลากหลายในต้นฉบับตัวเขียน ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’
  Searching for Reflexive Multiple Portraits on the ‘Syair Sultan Maulana’ Manuscript Searching for Reflexive Multiple Portraits on the ‘Syair Sultan Maulana’ Manuscript
หัวหน้าโครงการ : รัตติยา สาและ
ทีมวิจัย :
รัตติยา สาและ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’

2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่สะท้อนผ่านตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’

3. เพื่อเปรียบเทียบมุมมองด้านมลายูและไทยในเรื่องศึกถลางจากตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลา นา’และเอกสารประวัติศาสตร์ของมลายูและไทยที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องภาพลักษณ์ในอดีตและมุมมองด้านมลายูและไทยในเรื่องศึกถลางที่ได้มาจากการศึกษาตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’ และเอกสารประวัติศาสตร์ของมลายูและไทยที่เกี่ยวข้องสู่สังคมพหุวัฒนธรรมไทยปัจจุบันโดยรวม

สถิติการเปิดชม : 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th