รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010027
ชื่อโครงการ : การปฏิสัมพันธ์เชิงศาสนาในประเทศสมาชิกอาเซียน: ศึกษากรณีประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์
  Religious Interaction in ASEAN Community: The Case Study of Indonesia and Singapore
หัวหน้าโครงการ : นุมาน หะยีมะแซ
ทีมวิจัย :
นุมาน หะยีมะแซ
หัวหน้าโครงการ
อับดุลฮาฟิซ หิเล
นักวิจัยร่วมโครงการ
มะรอนิง สาแลมิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อีสมาแอ กาเต๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการความเป็นมาของความหลากหลายทางศาสนา โดยเฉพาะยุคก่อนและหลังอาณานิคม ตลอดไปจนถึงยุคสร้างชาติของประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติต่อศาสนาของประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ และผลลัพธ์จากการปฏิบัติต่อศาสนาที่ได้รับ

3. เพื่อหาข้อสรุปรูปแบบและปรากฏการณ์การปฏิสัมพันธ์ทางศาสนาในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ที่สามารถนำมาใช้หรือปรับใช้กับบริบทประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ใดและกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างและการแสวงหาแนวทางการสร้างเอกภาพและสันติภายอันมีนัยยะต่อประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 47 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400