รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010029
ชื่อโครงการ : ผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
 
หัวหน้าโครงการ : กนกวรรณ มะโนรมย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กนกวรรณ มะโนรมย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ทรัพยากร การเข้าถึง การครอบครองทรัพยากรที่ดินของผู้หญิงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของผู้หญิงก่อนและหลังการเข้ามาของเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 3. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรที่ดินแบบธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับผู้หญิงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สถิติการเปิดชม : 808 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือ ประเทศไทย (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 105 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400