โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010038
ชื่อโครงการ : ฮาลาลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : มนชยา อุรุยศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มนชยา อุรุยศ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาลักษณะของอุตสาหกรรมโรงแรมฮาลาล และหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าพักโรงแรมฮาลาลและโรงแรมทั่วไปของนักท่องเที่ยว รวมถึงวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของทั้งโรงแรมฮาลาลและโรงแรมทั่วไปต่อความถูกต้องตามหลักอิสลามและการเปลี่ยนแปลงราคาของห้องพัก

2. เพื่อศึกษาลักษณะความสำคัญของดนตรีกับชุมชนชาวมุสลิมไทยตลอดจนการพัฒนาความเข้มแข็งของคณะดนตรีในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินการรับรู้และการตอบรับนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมไทยในตัวอย่างพื้นที่ดังกล่าว

3. เพื่อพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศฯ สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถครอบคลุมการดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส

4. เพื่อสำรวจความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลในจังหวัดชายแดนใต้ต่อนโยบายด้านการเงินการคลังเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนโยบายดังกล่าวของภาครัฐต่อการส่งเสริมธุรกิจฮาลาลในจังหวัดชายแดนใต้และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 454 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 206 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th