โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010039
ชื่อโครงการ : การค้าชายแดนนอกระบบ: เงื่อนไข กลไก และการจัดการของหน่วยงานรัฐ กรณีศึกษาชายแดนไทย - ลาว
 
หัวหน้าโครงการ : เนตรดาว เถาถวิล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เนตรดาว เถาถวิล
หัวหน้าโครงการ
พฤกษ์ เถาถวิล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเข้าใจการเกิดขึ้น ลักษณะและกลไกการดำเนินการของการค้าชายแดนนอกระบบ โดยสัมพันธ์

กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและเหนือท้องถิ่น

2. เพื่อเข้าใจการให้ความหมายการค้าชายแดนนอกระบบที่แตกต่างกัน ระหว่างทางราชการกับคน

ชายแดน ซึ่งจะเป็นประเด็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจและจัดการปัญหาการค้าชายแดนนอกระบบ

3. เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น จากการดำเนินงานของหน่วยงาน

หน่วยศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพื้นที่ชายแดนด้วยการใช้กฎหมายอย่างยืดหยุ่น สำหรับสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในบริบทใหม่

สถิติการเปิดชม : 248 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมาร์ ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 62 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th