รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010040
ชื่อโครงการ : นโยบายการย้ายถิ่นเข้าของแรงงานชาวต่างชาติระดับทักษะของประเทศสมาชิกอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ และบรูไน
  Immigration Policy on skilled migrant workers in ASEAN.: A case study of Singapore and Brunie
หัวหน้าโครงการ : สุทธิพร บุญมาก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุทธิพร บุญมาก
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบทและความเป็นมาของรูปแบบการบริหารจัดการแรงงานประเภทพนักงานชาวต่างชาติระดับทักษะในประเทศสิงคโปร์ และบรูไน

2. เพื่อศึกษานโยบายการบริหารจัดการการเข้าเมืองและการจ้างงานของพนักงานชาวต่างชาติระดับทักษะในประเทศสิงคโปร์ และบรูไน

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนโยบายการบริหารจัดการการเข้าเมืองและการจ้างงานของพนักงานชาวต่างชาติระดับทักษะในประเทศสิงคโปร์ และบรูไน

สถิติการเปิดชม : 421 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400