โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010043
ชื่อโครงการ : บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในกระบวนการป้องกันและช่วยเหลือเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เชิงเพศพาณิชย์ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน
 
หัวหน้าโครงการ : อัจฉรียา สายศิลป์
ทีมวิจัย :
อัจฉรียา สายศิลป์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา กระบวนการทำงานและการประสานงานของหน่วยราชการไทย องค์กรท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน ในการร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศในบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย

2. เพื่อศึกษาการดำเนินงานและบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการป้องกันและช่วยเหลือเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เชิงเพศพาณิชย์ในพื้นที่ชายแดนเชียงราย

3. เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งที่มาของแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

4. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุง พัฒนาการทำงานร่วมกันของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

สถิติการเปิดชม : 208 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมาร์ ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th