โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010046
ชื่อโครงการ : ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือของไทยและลาว
 
หัวหน้าโครงการ : ประสิทธิ์ ลีปรีชา
ทีมวิจัย :
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 22 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาพัฒนาการของพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยและลาวในแง่มุมทางด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย

3.2 เพื่อทำความเข้าใจสถานภาพและไขปัญหาความมั่นคงในชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อันเนื่องมาจากนโยบายความมั่นคงของชาติและนโยบายการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทย

3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและความมั่นคงในชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 812 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมาร์ ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 163 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th