รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010049
ชื่อโครงการ : แนวโน้มและโอกาสของประเทศไทยจากการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
  Trends and opportunities for Thailand's accession to the Eurasian economic Union on the basis of Thai-Russian relations
หัวหน้าโครงการ : จิราพร ตรีวิเศษศร
ทีมวิจัย :
จิราพร ตรีวิเศษศร
หัวหน้าโครงการ
กติมา พ่วงชิงงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาถึงความเป็นมาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

2.ศึกษาถึงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ของรัสเซียที่มีต่อสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

3.ศึกษาถึงความร่วมมือระหว่างไทยและรัสเซียภายใต้กรอบความสัมพันธ์ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

4.ศึกษาถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของการเข้าเป็นสมาชิกและการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทยและรัสเซียภายใต้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

สถิติการเปิดชม : 483 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 58 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400