รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010050
ชื่อโครงการ : พหุวัฒนธรรมการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนแบบเรียนรวมในประเทศมาเลเซีย
  Multicultural Education : The Case Study of Inclusive School in Malasia
หัวหน้าโครงการ : สุชาดา บุบผา
ทีมวิจัย :
สุชาดา บุบผา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมิติพหุวัฒนธรรมศึกษาในโรงเรียนแบบเรียนรวม ประเทศมาเลเซีย

2.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาในโรงเรียนแบบเรียนรวมในประเทศมาเลเซีย

3.เพื่อหาแนวทางการบูรณาการหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400