รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010053
ชื่อโครงการ : ยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21
  The strategy of Chinese Investment in Mainland of Southeast Asia under Xi Jinping’s policy in the 21st century
หัวหน้าโครงการ : พิทยา สุวคันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิทยา สุวคันธ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21

2.เพื่อศึกษาปัจจัยทางยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐศาสตร์

3.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการดำเนินยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21กับการเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 440 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 76 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400