โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010057
ชื่อโครงการ : กระบวนการและการตรวจสอบการให้สัมปทานรังนกในภาคใต้ของประเทศไทย
  The process and investigation of the concession on Edible-Nest Swiftlet nest collection in the Southern Thailand
หัวหน้าโครงการ : ต่อภัสสร์ ยมนาค : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ต่อภัสสร์ ยมนาค
หัวหน้าโครงการ
วัชรพงศ์ รติสุขพิมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการให้สัมปทานรังนกถ้ำ และการตรวจสอบการแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในละขั้นตอนว่าสามารถนำไปสู่โอกาสการทุจริตได้หรือไม่ อย่างไร

2. เพื่อศึกษาหาความผิดปกติและประเมินความเหมาะสมในกระบวนการตรวจสอบการให้สัมปทานรังนกถ้ำจากกรณีศึกษาการทุจริตที่ผ่านมา

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการให้สัมปทานและการตรวจสอบการแบ่งปันผลประโยชน์ธุรกิจรังนกถ้ำ เพื่อนำไปสู่การออกแบบนโยบายป้องกันการทุจริตในวงการรังนกถ้ำต่อไป

สถิติการเปิดชม : 422 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th