รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010058
ชื่อโครงการ : โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมรังนกนางแอ่นในประเทศไทย
  The Market Structure of Edible-Nest Swiftlet Industry in Thailand
หัวหน้าโครงการ : วัชรพงศ์ รติสุขพิมล
ทีมวิจัย :
วัชรพงศ์ รติสุขพิมล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างตลาดในอุตสาหกรรมรังนกในประเทศไทย ทั้งรังนกถ้ำและรังนกบ้าน

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ผลิตรังนก ทั้งรังนกถ้ำและรังนกบ้าน

3. เพื่อศึกษาบทบาทของภาครัฐที่มีต่ออุตสาหกรรมรังนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการจัดเก็บอากร และการส่งออก รวมไปถึงมาตรการของภาครัฐที่มีต่อการควบคุมอุตสาหกรรมรังนก

4. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐที่มีต่ออุตสาหกรรมรังนกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจทางการคลัง และทางทรัพยากรธรรมชาติ

สถิติการเปิดชม : 276 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400