โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020004
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อการเปลี่ยนเเปลงโครงสร้างราคาของพืชเศรษฐกิจ
  Effects of Natural Disasters on Structural Changes in Thailand’s Economic Crop Prices
หัวหน้าโครงการ : กรรณิการ์ ดวงเนตร
ทีมวิจัย :
กรรณิการ์ ดวงเนตร
หัวหน้าโครงการ
สุพรรณิกา ลือชารัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

2. วิเคราะห์เชื่อมโยงผลการประมาณการช่วงเวลาที่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กล่าวคือ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไม่

3. ศึกษาหาช่องทางที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาพืชผล โดยอาศัยข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเกษตร อาทิ เช่น ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และปริมาณผลผลิต

สถิติการเปิดชม : 514 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (77 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 38 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th