โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020014
ชื่อโครงการ : การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  Estimation of the climate variability impacts on maize production/maize seed and integrated farming system: a case study of Mae Chaem basin, Chiang Mai province
หัวหน้าโครงการ : นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และเกษตรผสมผสาน โดยการประเมินผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาเศษซากวัสดุทางการเกษตร ในสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ประมาณการผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และเกษตรผสมผสาน การชะล้างพังทลายของดิน และการสูญเสียธาตุอาหาร (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส) ของแต่ละรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้สถานการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ด้วยแบบจำลอง EPIC

3. ประมาณการสมดุลน้ำ ของแต่ละรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้สถานการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ด้วยแบบจำลอง SWAT

4. วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลถึงผลกระทบของแต่ละนโยบายต่อเกษตรกรในแต่ละรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อไป

สถิติการเปิดชม : 1,571 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (77 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 394 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th