โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020023
ชื่อโครงการ : รูปแบบการเลี้ยงแบบประณีตด้วยอาหารหมักสำเร็จรูปต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสาน
  Intensive Rearing System using Fermented Total Mixed Ration on Carcass Composition and Meat Quality of Esan Thai Native Beef
หัวหน้าโครงการ : จันทร์พร เจ้าทรัพย์
ทีมวิจัย :
จันทร์พร เจ้าทรัพย์
หัวหน้าโครงการ
กฤตพล สมมาตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สินีนาฏ พลโยราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา ลักขณานุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาอิทธิพลของอัตราการเจริญเติบโตและแหล่งอาหารหยาบหลักในอาหารหมักสำเร็จรูปที่มีผลต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสานที่เลี้ยงแบบประณีต

1.1 การศึกษาองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสานที่ผ่านระบบการเลี้ยงแบบประณีตด้วยอาหารหมักสําเร็จรูปโดยใช้ฟางข้าว เป็นอาหารหยาบหลักที่ทำให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกัน

1.2 การศึกษาองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสานที่ผ่านระบบการเลี้ยงโคขุนด้วยอาหารหมักสําเร็จรูปโดยใช้ฟางข้าว ร่วมกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นอาหารหยาบหลักที่ทำให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกัน

1.3 การศึกษาคุณภาพเนื้อของกล้ามเนื้อสำคัญของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสานที่เลี้ยงแบบประณีตอาหารหมักสําเร็จรูป

สถิติการเปิดชม : 122 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (38 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th