โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020024
ชื่อโครงการ : ระบบการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ภายใต้ความตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
  Legality verification system of timber and timber products under Voluntary Partnership Agreement between Thailand and European Union
หัวหน้าโครงการ : ภาวิณี อุดมใหม่
ทีมวิจัย :
ภาวิณี อุดมใหม่
หัวหน้าโครงการ
ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณิกัญธดา ประกอบใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาหลักการในการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ภายใต้ VPA ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป

2. การปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 4 พื้นที่ (ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ) เพื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาของเกษตรผู้ปลูกไม้ ผู้ประกอบการแปรรูปไม้ และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะไม้ยางพารา โดยสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ การประชุมระดมความคิดเห็น เป็นต้น

3. ศึกษาและวิเคราะห์ว่าประเทศไทย มีนโยบาย ฐานทางกฎหมาย รวมถึงระบบการรับรองสินค้าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ที่สามารถนำมาใช้เป็นฐานทางกฎหมายในการจัดทำระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่มีแหล่งที่มาจากที่ดินเอกชน

4. เสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่มีแหล่งที่มาจากที่ดินเอกชนและนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำระบบการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่นำเสนอ

5. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับระบบการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการภายใต้ VPA ระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป

สถิติการเปิดชม : 679 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (77 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 656 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th