โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030003
ชื่อโครงการ : การแปรผันและการคาดหมายฝนกึ่งฤดูกาลถึงฤดูกาลบริเวณประเทศจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  Subseasonal-to-Seasonal Variations and Predictions of Rainfalls over Southern China and Southeast Asia
หัวหน้าโครงการ : จรูญ เลาหเลิศชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จรูญ เลาหเลิศชัย
หัวหน้าโครงการ
สมควร ต้นจาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาคริต นวลฉิมพลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลัมภ์     อุ่นอารีย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกันยาณี ยะวิญชาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันจิตรา โต๊ะหวันหลง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรรวี สิทธิชีวภาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดุษฎี ศุขวัฒน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบการแปรผันของฝนช่วงกึ่งฤดูกาลถึงฤดูกาลบริเวณพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงกลไกและรูปแบบฝนภายใต้ภาวะโลกร้อน

2. เพื่อศึกษาแบบจำลองสมัยใหม่ สำหรับคาดหมายการแปรผันของฝนช่วงกึ่งฤดูกาลถึงฤดูกาลบริเวณพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. เพื่อพัฒนาแบบจำลองภูมิอากาศ และนำไปใช้ประโยชน์ในระดับปฏิบัติการสำหรับคาดหมายฝน บริเวณพื้นที่ประเทศไทยและประเทศจีนตอนใต้

4. เผยแพร่บทความทางวิทยาศาสตร์ 6 บทความ รวมถึงผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 6 บทความ

สถิติการเปิดชม : 396 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th