รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030011
ชื่อโครงการ : การคำนวณมูลค่าสินค้าและบริการสีเขียวของประเทศไทยที่มีนัยยะต่อการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว
  Valuation of green goods & services in Thailand and green growth implication
หัวหน้าโครงการ : นิรมล สุธรรมกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิรมล สุธรรมกิจ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 5 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 4.1 เพื่อศึกษารวบรวมมูลค่าสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (environmentally friendly goods and services: EFGS) สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับภูมิอากาศ (climate friendly goods and services) และ สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง (environmental goods and services: EGS)

4.2 เพื่อประเมินความสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการสีเขียวต่อประเทศไทย โดยอ้างอิงในเชิงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) หรือ เพื่อประเมินการเติบโตสีเขียว (green growth) ของสินค้าและบริการสีเขียวของประเทศไทย

4.3 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการนำข้อมูลที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อ 4.1 และ 4.2 ไปใช้ในการประเมินศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว (green growth) และการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสถิติการเปิดชม : 452 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400