โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030014
ชื่อโครงการ : การศึกษาเพื่อพัฒนาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  A study and development for drafting Law on Biodiversity
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ ใจหาญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ ใจหาญ
หัวหน้าโครงการ
นพร โพธิพัฒนชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรกร โอภาสนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 5 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษา รวบรวมกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันกับของต่างประเทศ รวมถึงหลักการและสาระสำคัญของข้อตกลงระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อทบทวน วิเคราะห์ช่องว่างของกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทยในปัจจุบันเพื่อให้ข้อเสนอแนะการกำหนดแนวทาง/วิธีการยกร่างกฎหมายให้ครอบคลุม เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้จริงในบริบทของประเทศไทย และเพื่อให้ความคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของไทยมิให้ถูกนำไปใช้อย่างไม่ได้สัดส่วน

3. เพื่อดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญสำหรับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นกรอบการดำเนินการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และถือเป็นกฎหมายกลางที่จะอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นระบบ

สถิติการเปิดชม : 380 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th