รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030014
ชื่อโครงการ : การศึกษาเพื่อพัฒนาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  A study and development for drafting Law on Biodiversity
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ ใจหาญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ ใจหาญ
หัวหน้าโครงการ
นพร โพธิพัฒนชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรกร โอภาสนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 5 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษา รวบรวมกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันกับของต่างประเทศ รวมถึงหลักการและสาระสำคัญของข้อตกลงระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อทบทวน วิเคราะห์ช่องว่างของกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทยในปัจจุบันเพื่อให้ข้อเสนอแนะการกำหนดแนวทาง/วิธีการยกร่างกฎหมายให้ครอบคลุม เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้จริงในบริบทของประเทศไทย และเพื่อให้ความคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของไทยมิให้ถูกนำไปใช้อย่างไม่ได้สัดส่วน

3. เพื่อดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญสำหรับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นกรอบการดำเนินการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และถือเป็นกฎหมายกลางที่จะอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นระบบ

สถิติการเปิดชม : 617 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400