รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030015
ชื่อโครงการ : ขีดสมรรถนะที่จำเป็นของหน่วยงานไทยในการสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  Needed Capacity of Thai Agencies in Supporting Climate Change Adaptation
หัวหน้าโครงการ : สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
ทีมวิจัย :
สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
สมิทธ์ ตุงคะสมิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์โดยทั่วไปที่จะประเมินขีดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงาน (National Focal Point) ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation) และหน่วยงานภาครัฐที่มีแผนการปรับตัวแล้วและพร้อมจะให้ความร่วมมือโดยสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1. พัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ประเมินขีดสมรรถนะโดยปรับจากเครื่องมือที่พัฒนาแล้วของ UNDP ที่มีการนำไปประยุกต์/ปรับใช้มาแล้วในหลายโครงการ จากนั้นนำเอาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมานำไปทดสอบ-แล้วปรับปรุงให้ตรงกับวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงานและของโครงการ

2. นำเอาเครื่องการประเมินสมรรถนะไปใช้ประเมินจริง 2 หน่วยงานคือ (1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถิติการเปิดชม : 577 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400