โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040002
ชื่อโครงการ : การจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
 
หัวหน้าโครงการ : บัญชร ส่งสัมพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัญชร ส่งสัมพันธ์
หัวหน้าโครงการ
อ้อมฤทัย อ่องสาคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เบญจมาศ มหาวงศ์ขจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประภาส วรรณเวช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทร ภัทรประสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขนาดและโครงสร้างของ อปท. ขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาการบริหารจัดการตนเอง

2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของ อปท. ขนาดเล็กที่เหมาะสมรูปแบบการพัฒนาเมือง 4 รูปแบบที่สำคัญ

3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมของต่างประเทศ สำหรับการพัฒนาเมือง (Urbanization) ของ อปท. ขนาดเล็ก ในรูปแบบที่สำคัญ 4 รูปแบบ

4 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบงบประมาณของ อปท. ขนาดเล็กเพื่อหาแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการตนเองของ อปท. ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5 เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงสร้างและขนาด อปท. ขนาดเล็ก และออกแบบแผนการยกระดับ อปท. ดังกล่าว ที่จะสามารถบริหารจัดการตนเองและสามารถให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 164 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th