โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040008
ชื่อโครงการ : การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโซ่คุณค่าสามพรานโมเดล
 
หัวหน้าโครงการ : พนามาศ ตรีวรรณกุล
ทีมวิจัย :
พนามาศ ตรีวรรณกุล
หัวหน้าโครงการ
อรุษ นวราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมตตา เชยสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสถียร แสงแถวทิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชฤทธิพร เม้งเกร็ด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและกระบวนการขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในโซ่คุณค่าสามพรานโมเดล

2. เพื่อถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีและศึกษาปัจจัยที่เกื้อหนุนการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนในโซ่คุณค่า สามพรานโมเดล

3. เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าสามพรานโมเดลสถิติการเปิดชม : 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th