โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040014
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต อินณวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (14 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัณฑิต อินณวงศ์
หัวหน้าโครงการ
เกษณี ไทยจรรยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ผ่านการบูรณาการศาสตร์จากหลากกลุ่มสาระวิชา พร้อมพัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มครูแกนนำ ภายใต้บริบทการจัดการเรียนรู้ตามระบบปกติของโรงเรียนแกนนำที่ได้รับคัดเลือก (2 แห่ง) ที่สามารถสานประโยชน์ได้ทั้งในแง่ของการปฏิบัติงานของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน

2) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (PLC) รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นของกลุ่มครูแกนนำทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญากับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของความยั่งยืนต่อการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม ผ่านการถอดบทเรียนร่วมกันจากประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

สถิติการเปิดชม : 510 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 51 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th