โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040025
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
หัวหน้าโครงการ : สุมณี ศุภกรโกศัย
ทีมวิจัย :
สุมณี ศุภกรโกศัย
หัวหน้าโครงการ
กาญจนา ส่งวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
นักวิจัยร่วมโครงการ
มีชัย ออสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินภาวะความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น

2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีต่อภาวะความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่มีต่อภาวะความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาภาวะความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย

สถิติการเปิดชม : 233 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th