โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6040027
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้ระดับสังคมและข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
หัวหน้าโครงการ : เข็มพร วิรุณราพันธ์
ทีมวิจัย :
เข็มพร วิรุณราพันธ์
หัวหน้าโครงการ
อรรถพล อนันตวรสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรรษาศิริ กุหลาบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ของเด็กและเยาวชนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมในเด็กและเยาวชน

2) เพื่อศึกษานโยบาย แนวทาง รูปแบบ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ ในสังคมไทย และต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนานโยบาย แนวทาง รูปแบบในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ตามกรอบแนวคิดพลเมืองประชาธิปไตย ให้เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นเสริมพลังกลุ่มเด็กและเยาวชน และองค์กรต่างๆ ที่ทำงานส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อต่อไป

3) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทางสังคม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อฯ สำหรับเด็กและเยาวชนในสังคมไทย

สถิติการเปิดชม : 145 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th