โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0001
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
  Participatory Water Management for Sustainable Quality of Life Improvement of Basin Community People: The Case Study of Khlong Pa Payom – Khlong Ta Nae, Phatthalung Province
หัวหน้าโครงการ : เกษม อัศวตรีรัตนกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกษม อัศวตรีรัตนกุล
หัวหน้าโครงการ
เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เตือนตา ร่าหมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลทิศา สุขเกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิจิตรา อมรวิริยะชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันลภ ดิษสุวรรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้จุดยืนของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อสังคม

1) พัฒนาระบบโครงสร้างการทำงานร่วมกับชุมชนจนเกิดองค์ความรู้ร่วมระหว่างความรู้ทางวิชาการกับความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (TSU-Co-Creation of Knowledge)

2) พัฒนาระบบพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณกับสังคม (TSU Engagement) เพื่อเป็นกลไกสำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ

2. เพื่อสร้างระบบพัฒนานักวิจัยโดยใช้ห้องปฏิบัติชุมชน (Social Lab)

3. เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย “การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง” ใน 3 ประเด็นต่อไปนี้

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดพัทลุง

2) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตรกรฐานรากของชุมชนลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ

3) การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีชุมชนลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ

สถิติการเปิดชม : 713 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 274 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th