โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0003
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่หนุนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา
  Innovation for area based development to bolster agricultural sector capability and raise the level of economic, In Nakhon Ratchasima province
หัวหน้าโครงการ : วิเชียร ฝอยพิกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิเชียร ฝอยพิกุล
หัวหน้าโครงการ
ณภัทร น้อยน้ำใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วาสนา ภานุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนิดา ผาติเสนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : ๖.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนี้

๖.๑.๑ ด้านหลักเกณฑ์ภาระงานและการจัดทำแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ

๖.๑.๒ ด้านการพัฒนานักวิจัยใหม่เชิงพื้นที่และนักจัดการงานวิจัย

๖.๑.๓ ด้านการพัฒนาโจทย์เชิงประเด็น

๖.๑.๔ ด้านการติดตามและประเมินผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนระยะที่ ๒ จำนวน ๒๒ โครงการ

๖.๒ เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและแผนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การสร้างนวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

๖.๓ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการข้อมูลและความรู้ และความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ฐานข้อมูล GIS KORAT ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือบัญชีครัวเรือน ในการหนุนเสริมยกระดับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด

๖.๔ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางสังคมเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถสำหรับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางในจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเปิดชม : 700 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 444 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th