โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0005
ชื่อโครงการ : โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3
  Creative economy development by Silpakorn for sustainability of society and community project phase 3
หัวหน้าโครงการ : วันชัย สุทธะนันท์
ทีมวิจัย :
วันชัย สุทธะนันท์
หัวหน้าโครงการ
อริศร์ เทียนประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 6.1 เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยให้ระบบบริหารจัดการการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีกระบวนการจัดการบริหารการวิจัยที่มุ่งเน้น การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้เกิดการทำวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชา และตอบโจทย์ปัญหาความต้องการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

• โดยเน้นกระบวนการจัดการการวิจัย (Research Management) แบบเป็นผู้ประสานงานมากกว่าผู้

จัดสรรทุน

• การจัดสรรทุนวิจัยในลักษณะทุนสมทบ (matching fund) กับหน่วยงานจัดสรรทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย

• การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและการเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่

นอกเหนือจากที่ทำการศึกษา6.2 เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์เพื่อแก้ปัญหาความต้องการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยการนำองค์ความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี ในมิติต่างๆ เช่น

• การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในด้านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

• การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

• การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว

• การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

• การพัฒนาต่อยอดงานช่างฝีมือสกุลช่างเพชรบุรีสถิติการเปิดชม : 795 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 182 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th