โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0006
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
  The Innovation Development Area to raise The Economic Foundation and Support Community Entrepreneur in Agriculture in Urban Chiang Mai Province. The Innovation Development Area to raise The Economic Foundation and Support Community Entrepreneur in Agriculture in Urban Chiang Mai Province
หัวหน้าโครงการ : เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ
หัวหน้าโครงการ
นุชจรี ศรีอุปโย
นักวิจัยร่วมโครงการ
โกศล ทองสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชาติ เทพชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
นินุช บุณยฤทธานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิพวรรณ์ ธนันไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรายุทธ บุตรต๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธรรมศักดิ์ พุฒทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศนา พฤติการกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำเริญ เขื่อนแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
จารุณี ภัทรวงศ์ธนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่พื้นที่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก

2. สร้างนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้านการเกษตรฐานราก

3. หนุนเสริมขีดความสามารถของเกษตรกรในด้านการเป็นผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่

4. พัฒนารูปแบบการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐใน 3 ตำบล

สถิติการเปิดชม : 355 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 130 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th