โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0008
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของ ข้าว ผัก และส้มโอปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานในการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครปฐม 4.0
 
หัวหน้าโครงการ : สมเดช นิลพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเดช นิลพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
พงษ์นาถ นาถวรานันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิม ไทยทวี
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรศักดิ์ อาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลีรัตน์ พยอมแย้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัมรินทร์ อินทร์อยู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : (1) พัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากลโดยมีพื้นที่ทดลองประกอบด้วย แปลงปลูกข้าวอินทรีย์แปลงปลูกผักอินทรีย์ และแปลงปลูกส้มโอ

(2) พัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมชัดเจนโดยใช้กระบวนการทาเครือข่ายกับสถาบัน/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สถิติการเปิดชม : 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 120 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th