รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0010
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง สู่การเป็นเมืองมรดกโลก
 
หัวหน้าโครงการ : ชูวิทย์ สุจฉายา
ทีมวิจัย :
ชูวิทย์ สุจฉายา
หัวหน้าโครงการ
ภัทร ยืนยง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิป ศรีสกุลไชยรัก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิษฎา ทองสอาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเจือ ทองประหวั่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเผยแพร่ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกฝังทัศนคติให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่ามรดกชุมชนสงขลาจนสามารถพัฒนาเป็นทุนทางสังคมได้

2. เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านวิจัยเชิงสหวิทยาการที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและภาคีความร่วมมือใน

ระดับพื้นที่

3. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันฯ ให้สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาในระดับพื้นที่สถิติการเปิดชม : 500 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 115 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400