รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0013
ชื่อโครงการ : วิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
  Economic Value Added of Bangbo Snakeskin Gourami Supply Chain according to the Strategy of Green Agriculture and Environmental Friendliness of Samutprakan Province
หัวหน้าโครงการ : อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
ทีมวิจัย :
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
หัวหน้าโครงการ
ชัชวาลย์ ช่างทำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิพงษ์ ทองก้อน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนา ทิมเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งและสามารถสนับสนุนระบบ

การวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูง

2) เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

สถิติการเปิดชม : 549 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 83 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400