โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0017
ชื่อโครงการ : พัฒนากลไกการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการความรู้การฟื้นฟูสวนเงาะนอกฤดู
  ABC Project for Recovery Out Season Rambutan Production Area (ABC-RORPA)
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ คงมาก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ คงมาก
หัวหน้าโครงการ
ชาบีอา ยุทธกาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนเงาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน(อำเภอชะอวด) เพื่อจัดการความรู้และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การดูแลจัดการการฟื้นฟู ต้นเงาะ ที่ดิน การจัดการน้ำ ในสวนเงาะ หลังจากผ่านสภาวะอุทกภัย ลดการตายและฟื้นฟูสมรรถภาพของต้นเงาะ ให้กลับสภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

3. เพื่อประเมินผลกระทบและศึกษาและจัดระดับความรุนแรงของอุทกภัย “สร้างตัวชี้วัดจากความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน ต่อวัน ปริมาณน้ำฝนสะสม คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดิน ระดับน้ำใต้ดิน ประเภทของชุดดิน และตัวแปรอื่นๆ ” กับสภาวะความเสี่ยงของการตาย การรอดของเงาะ ใช้เป็นระบบเตือนภัยให้กับชาวสวนเงาะ สร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการฟื้นฟูสวนเงาะหลังอุทกภัย ในแต่ละพื้นที่

4. เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาชุดความรู้อย่างรวดเร็ว ( Quick-Hot Area Synthesis –Quick-HAS ) จัดการประชุมถ่ายทอดผลการศึกษา ให้ชาวสวนเงาะอย่างทันการณ์

5. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) แปลงเงาะทั้งอำเภอชะอวด และพื้นที่รับน้ำทั้งหมดให้สมบูรณ์ นำไปประกอบกับระบบเตือนภัยพิบัติสวนเงาะ

6. เพื่อจัดทำแผนการจัดการสวนเงาะโดยการมีส่วนร่วมของกลไกการพัฒนาพื้นที่และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อเนื่องจากการศึกษาระยะแรกนี้ 6 เดือน เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือวางแผนพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาความเสียหายของสวนเงาะอำเภอชะอวด ในระยะยาว

สถิติการเปิดชม : 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 32 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th