รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60A0018
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
  Innovation from local plants and wisdom for local economic development of Ban Sri Sanpetch
หัวหน้าโครงการ : ลินดา เกณฑ์มา
ทีมวิจัย :
ลินดา เกณฑ์มา
หัวหน้าโครงการ
จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกียรติขร โสภณาภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรสินธุ์ ฉายสินสอน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมตอบสนองชุมชนในพื้นที่

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

3. เพื่อสร้างคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจ และระบบบริหารจัดการชุมชนจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญา

4. เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สถิติการเปิดชม : 579 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 122 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400